Na osnovu člana 36. Stava 1. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA („Sl. List RCG“ br. 06/02) i člana 27. Stava 1.  Statuta „AD “SKI RESORT-KOLAŠIN 1450”, Kolašin (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora dana 17.11.2016. godine, donosi sledeću: 

 

ODLUKU

Da se održi Redovna Skupština Akcionara  „AD “SKI RESORT-KOLAŠIN 1450“ a.d. dana 26.12.2015. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Doma Kulture u Kolašinu, Trg Borca.

Svi zainteresovani akcionari Društva mogu da izvrše uvid u predloge odluka i dokumentaciju koje će biti predmet razmatranja na redovnoj skupštini, 20 dana prije održavanja skupštine, počev od 01.12.2015. godine u periodu od 09.00 časova do 14.00 časova svakog radnog dana u prostorijama drustva  na adresi Kolašin, skijalište Jezerine, AD “SKI RESORT-KOLAŠIN 1450“ i u oglas sa predlozenim dnevnim redom na internet stranici www.kolasin1450.com.